Rohtak Gallery
Asthal Bohar, Rohtak, Haryana, India Bhindawas Lake, Rohtak, Haryana, India Durga Bhawan Mandir, Rohtak, Haryana, India Gokaran Tank, Rohtak, Haryana, India Gurdwara Bangla Sahib, Rohtak, Haryana, India Khokrakot, Rohtak, Haryana, India Meham, Rohtak, Haryana, India Myna, Rohtak, Haryana, India Splash Water Park, Rohtak, Haryana, India Tilyar Lake, Rohtak, Haryana, India